Проект № BG16M1OP002-5.002-0020-С01 

 

"Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026“, финасиран по Оперативна програма "Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд

 

ПОКАНА

 

            На 31.05.2021 г. (понеделник) от 11:00 ч. в Зала 1 на Столична община (ул. "Московска“ 33, гр. София) ще се проведе информационно събитие по проект BG16M1OP002-5.002-0020 "Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026“, финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2014 – 2020 г.“.

            Бенефициентът по проекта е Столична община. Общата стойност на проекта e 412 583,87 лв., който се реализира с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на Европейския съюз и национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България и съфинансиране от бюджета на Столичната община. Срокът за изпълнение е 23 месеца.

Основната цел на финансирането е да се разработи "Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026г.“ за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми за качеството на атмосферния въздух.

В Резултат от изпълнението на дейностите по проекта е изготвена "Комплексна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на Столична община за периода 2021 – 2026 г.“.

Програмата обхваща 6-годишен период на действие. Програмата предвижда 83 мерки, насочени към достигане и поддържане на нормите и стандартите за чист въздух, съгласно националното законодателство.“

Основните мерки в програмата за подобряване качеството на атмосферния въздух са секторни (битово отопление, площни източници, транспорт, строителство и индустрия) и хоризонтални – информационни и комуникационни мерки.

Програмата е приета с Решение № 204/22.04.2021г. на Столичен общински съвет.

 

 

Информационното събитие ще се проведе при спазване на всички действащи към момента противоепидемични мерки.

 

споделисподели

Актуално

Започва кандидатстването с проекти по програмата "Зелена София"
Столична община облагородява две междублокови квартални пространства в „Подуяне“
Мият улици и пътни знаци в кварталите
Започва миенето на улици по обособени карета в столични квартали
вижте всички новини