Проект № BG16M1ОP002-5.003-0001 "Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.

Столична община има удоволствието да Ви покани на встъпителна пресконференция по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001 "Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.

По време на пресконференцията ще бъдат представени целите, основните дейности и конкретни стъпки в реализацията на проекта, както и приноса на Европейския съюз.

Пресконференцията ще се състои на 16.06.2020 г. от 10:00 часа в зала 1 в сградата на Столична община, на адрес: ул. "Московска“ № 33.

 

споделисподели

Актуално

В „Лозенец“ и „Триадица“ се организира мобилен събирателен пункт за изхвърляне на стари лекарства и препарати
Столичната община подготвя пилотен проект за разделно събиране и рециклиране на хранителни и кухненски отпадъци и излезли от употреба автомобилни гуми
Продължават дейностите по миене на улици и булеварди
Столичният инспекторат е проверил 187 строителни обекта за замърсявания през август
вижте всички новини