С водещата роля на Националния доверителен екофонд (НДЕФ), Столичната община и общините Варна, Бургас, Кърджали, Пловдив, Русе, Стара Загора и Сливен, както и Норвежкото сдружение на общините подготвят проект за прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата по програма "Опазване на околната среда и климатични промени“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Общият бюджет на проекта е 2 800 000 евро ( 5 476 324 лв.), разпределен пропорционално между всички партньори, като за Столична община е в размер на 278 000 евро ( 543 720.74 лв.) и не изисква съфинансиране от общинския бюджет.  Изпълнението на дейностите е за 46 месеца.

Общините са идентифицирани в процеса на разработване на Националната стратегия за адаптация към изменението на климата приета с Решение на МС 621/25.10.2019 г. във връзка с тяхната уязвимост от ефекта на градските топлинни острови, рискове свързани с природни бедствия или съчетание между високи температури и суша.

През декември 2019 г. завърши проучване, възложено от СО, за добри практики за "топлинните острови“  на територията на София. По-високите температури на земната повърхност и на контактния с нея слой въздух, характерни за градския топлинен остров, оказват  допълнително топлинно натоварване особено през летните месеци, което съществено се отразява на разходите за енергия за охлаждане и свързаните с това емисии на парникови газове . В рамките на проучването, са направени теренни и методически изследвания, в резултат на които са определени зоните с най-висок интензитет на проявление на ефекта на "градския топлинен остров“ на територията на София, както и са идентифицирани потенциални възможности за изпълнение на смекчаващи мерки.

Участието на Столична община в проектното предложение ще  даде възможност след предварителен анализ да  се надградят и реализират мерки от План за адаптация към климатичните промени на СО и проучването за ефекта на градските топлинни острови, като се постигне синергично въздействие, от една страна за смекчаване на климатичните промени чрез намаляване на емисиите на парникови газове и от друга страна за адаптация към изменението на климата.

споделисподели

Актуално

Фандъкова: Получихме одобрено задание за изработване на специализирания устройствен план за възстановяване на Княжевския лифт от РИОСВ
Столична община стартира процедурата за над 25 хил. екологични уреда, които подменят старите печки на дърва и въглища 30 декември 2020 в 00:00
Столична община обяви втората покана за безплатна подмяна на стари печки на твърдо гориво
Кметът Фандъкова провери работата на аварийните екипи в засегнатите от наводнението райони и възложи да започнат огледи на нанесените щети
вижте всички новини